| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Kerken-werk aan de wereld

Page history last edited by Christiaan Hogenhuis 11 years, 9 months ago

Door de kredietcrisis en klimaatverandering en zo nog wat problematische zaken wordt de noodzaak van forse veranderingen in de richting van meer gerechtigheid en duurzaamheid nu steeds breder erkend in Nederland. Maar is zo'n omslag ook mogelijk?

 
Ontwikkelingen in grassroots bewegingen, kritische netwerken en sociale wetenschappen voeden de hoop dat een omslag wel degelijk haalbaar is en dat hiervoor een groot draagvlak is te mobiliseren.
 
Kerken-werk aan de wereld is een driejarig project van Stichting Oikos en Kerk in Actie, ICCO en Kerk en Wereld binnen het programma Werk aan de wereld!   Het project draagt bij aan de transitie naar een rechtvaardige en duurzame maatschappij door:
 
 • kerkelijke initiatieven met elkaar te verbinden en te versterken;
 • duurzame visies binnen kerkgemeentes te verdiepen;
 • groepn uit te dagen de eigen ambities, dromen en uitkomsten inspirerend te verbeelden.

 

Beoogde resultaten na drie jaar Kerken-werk aan de wereld

 

 • Een aantal PKN-gemeenten (10-12) heeft zich een eigentijdse, aansprekende en effectieve omgang met sociale en ecologische vragen eigen gemaakt, gericht op duurzaamheid en gerechtigheid, en verbonden met elementen uit de eigen liturgie, rituelen en diaconale praktijk en kunnen zo als ‘wereldgemeenten’ een voorbeeld vormen voor andere gemeentes.

 

 • Hiervoor is een methodiek ontwikkeld die door gemeenteadviseurs en anderen ingezet kan worden in de (verdere) ondersteuning van (meer) gemeenten.

 

 • Inzicht is verkregen in
  • weerstanden binnen de gemeentes die het proces naar verbinding, verdieping en verbreding tegenwerken; en
  • factoren die het proces juist bespoedigen.

 

Resultaten in relatie tot het programma Werk aan de wereld

Bij het uitvoeren van ‘Kerken-werk aan de Wereld’ zullen in de loop van het proces nieuwe samenwerkingsverbanden tussen kerkelijke en niet-kerkelijke initiatieven ontstaan met aantoonbare nieuwe impulsen voor een daadwerkelijke omslag naar duurzaamheid en gerechtigheid, in en buiten de kerken. Verder zal het project door de ingezette methodiek bijdragen aan verdieping, verbeelding, verbinding en verspreiding van visies op echte, duurzame en rechtvaardige welvaart. Dit vormt de verbinding tussen het (deel)project ‘Kerken-werk aan de Wereld’ en het bredere programma ‘Werk aan de Wereld’.

 

Voorgeschiedenis

Kerken-werk aan de wereld bouwt voort op inzichten en resultaten van twee Oikos projecten uit de periode 2006-2008:

Duurzaamheid en gerechtigheid en Werken aan een geloofwaardige economie.

 

Deze projecten worden mogelijk gemaakt met steun van onder andere Stichting Kerk en Wereld en Kerk in Actie.

 

Download: flyer over Werk aan de wereld

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.