| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Spiritualiteit

Page history last edited by Caroline Doelman 10 years, 10 months ago

Regelmatig wordt gevraagd naar materialen zoals liederen, gebeden en teksten die gebruikt kunnen worden in vieringen, gebedsgroepen, gesprekskringen enzovoort. Deze pagina geeft een aantal suggesties weer. Aanvullingen zijn welkom!

 

Toerusting en bezinning

 • Op www.kerkenmilieu.nl is veel achtergrondinformatie te vinden. Naast verdieping zijn er ook suggesties voor actie. Onder de link Verdieping zijn onder andere vieringen, liederen en muziek te downloaden.
 • De michacursus stimuleert een diaconale en duurzame levensstijl. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten, waaronder een praktijkdag en biedt handvaten aan christenen die met hart en handen verbonden willen zijn met hun naaste, dichtbij en veraf, en met de gehele schepping.
 • DISK biedt vorming en toerusting rond arbeid, zorg en inkomen. Rond bid- en dankdagen voor gewas en arbeid wordt materiaal rond viering en gesprek uitgegeven. Onder de link 'bestellen' zijn materialen over duurzaam kerk zijn, voedsel, waarden, mondiale gerechtigheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit christelijk perspectief te vinden. Vanuit Disk is ook de website duurzame kerk opgezet. Hierop zijn ook de cursus 'Kerk en Duurzaamheid' en de minicursus 'Duurzame Kerk' te vinden. Ook de special 'Op het leven' (op beide sites te bestellen) biedt verdieping. 

 

Gebeden en liturgische teksten

Er zijn bij de Millenniumdoelen gebedspunten te vinden in de bijlage Micha gebedspuntenop deverrenaasten of kijk eens op diaconaalsteunpunt.

Liturgische teksten en gebeden zijn ook te vinden op: www.knr.nl/solidariteit (kijk onder Missionaire Agenda) of www.dederdekerk.nl

Tijdens de laatste Assemblee van de Wereldraad van Kerken in 2006 is de Agape Call opgesteld. Deze oproep is een gebed om kracht om onrechtvaardige economische structuren te transformeren. 

Klik hier voor een aantal gebeden en teksten.

 

Scheppingsperiode

In steeds meer kerken wordt aandacht besteed aan de Periode van de Schepping van 1 september tot en met 4 oktober.

 • De Wereldraad van Kerken roept kerken op om in deze periode tijd te nemen voor gebed en actie voor de Schepping. Lees het (engelstalige) bericht Time for Creation 2011 van de Wereldraad van Kerken 
 • Op de website van Kerk en Milieu is materiaal voor vieringen rond de zeven Scheppingsdagen te downloaden.
 • Ook op de website van het Christelijk Ecologisch Netwerk is daarover informatie te vinden om te bestellen en/of te downloaden. 
 • Een website in opbouw is www.scheppingvieren.nl met liturgisch materiaal maar ook gedichten, liederen, beelden praktische tips enzovoort rond 7 milieuthema's (scheppingsdagen stramien van Ecospiritualiteit en schepping  in het boekje Levend Huis) en de perioden van het kerkelijk jaar.

 

Jongeren

Time to turn is een beweging van jongeren die vanuit het geloof kiezen voor een rechtvaardige en duurzame levensstijl. Meer informatie (acties, mogelijkheden voor een presentatie, bijbelstudies) zijn te vinden op www.timetoturn.nl. Momenteel is een jongerenversie van de Michacursus in de maak: Micha Young. Kernpunten zijn: uitdaging, beleving, bewustwording. Meer informatie volgt.

 

Liturgisch bloemschikken

De website www.liturgischbloemschikken.nl beoogt het gebruik van sezioensmaterialen in de kerk (vanuit de eigen kerktuin?).

 

 

 

Literatuur

 • Hogenhuis, C. (2006). Leven alsof het niet op kan - Over welvaart, kwaliteit van leven en duurzaamheid. Budel: Damon. (Ook bij Oikos verkrijgbaar).
 • Haan, R. (2005). Economie van de eerbied - Kanttekeningen bij het bijbelse spreken over geld en goed. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema.
 • Windt, J. van der (2009). Niet meer dan eerlijk. Bijbels pleidooi voor sober leven. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum.
 • Boersema, J.J. (1997). Thora en Stoa, over mens en natuur. Een bijdrage aan het milieudebat over duurzaamheid en kwaliteit. Baarn: Callenbach.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.